Atlas umieralności ludności Polski
w latach 1999-2001 i 2008-2010

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
- Państwowy Zakład Higieny

Zakład - Centrum Monitorowania
i Analiz Stanu Zdrowia Ludności

Warszawa 2012
Wstęp   
    Analizy przestrzennego zróżnicowania zdarzeń zdrowotnych służą
lepszemu poznaniu ich rozpowszechnienia na różnych terenach i stanowią
punkt wyjścia do wyjaśnienia przyczyn tych zjawisk, a następnie podjęcia
działań, aby je zminimalizować poprzez poprawienie sytuacji na tych
obszarach, gdzie jest ona najbardziej niekorzystna.
Celem naszego projektu było określenie i zobrazowanie przestrzennego (na
poziomie powiatowym) zróżnicowania umieralności ludności Polski z powodu
głównych przyczyn, w podziale na płeć oraz dwie zasadnicze grupy wieku -
0-64 lata, która określa umieralność przedwczesną oraz 65 lat i więcej, która
dotyczy starszej populacji i na którą przypada większość zgonów z powodu
wybranych najważniejszych przyczyn umieralności.